เกี่ยวกับชุมชน

เกี่ยวกับชุมชน

ชุมชนหนองแตงเม ที่ตั้ง  ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เนื่องจากการขยายเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทำให้หลายหมู่บ้านของตำบลเนินพระขึ้นตรงกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งชื่อเดิม คือชุมชนเกาะกก-หนองแตง จากภูมิประเทศและทำเลที่เป็นธรรมชาติ มีทุ่งนาเขียวขจี มีคลองน้ำชลประทานไหลผ่าน ถนนหนทางสะดวก น้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึง ใกล้สถานที่ทำงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้คนมีมิตรไมตรีและยังคงหลงเหลือซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เช่นการทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การทำสวนผลไม้ การประมง

ตราสัญลักษณ์

รูปพระพุทธยืน และต้นไม้ แสดงถึงความร่มรื่นของชุมชน และพุทธมณทลวัดกรอกยายชา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่ในชุมชนหนองแตงเม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนประชากร

– จำนวนครัวเรือน 300 ครัวเรือน
– ประชากรทั้งหมด 1,892 แบ่งเป็น ชาย 958 และหญิง 934 (ข้อมูลจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดเดือนกันยายน 2564)

พื้นที่โดยประมาณ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนเกาะกก
ทิศใต้  ติดต่อกับ ชุมชนกรอกยายชา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.เนินพระ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

รูปแผนทีเขตชุมชนหนองแตงเม

รูปแผนที่ภาพดาวเทียมชุมชนหนองแตงเม

รูปแผนที่ซอยในชุมชนหนองแตงเม

การประกอบอาชีพ

ประชากรมีกลุ่มอาชีพต่างๆจากการส่งเสริมอาชีพในชุมชนมากมายหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มเกษตรพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมเรือนจิ๋ว  เลี้ยงสัตว์ อาชีพส่วนตัว เช่น ค้าขาย ทำการเกษตร ทำสวนมะม่วง ปลูกพืชผักสวนครัว บางส่วนเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทต่าง ๆ

การศึกษา

ในเขตใกล้เคียงของชุมชนหนองแตงเม มีสถานศึกษาในระดับ ประถมศึกษาอยู่หลายสถานศึกษา เช่น โรงเรียนวัดกรอกยายชา โรงเรียนวัดโขดหิน โรงเรียนวัดตากวน และระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ศาสนา

คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีวัดตั้งอยู่ในเขตของชุมชน แต่มีในชุมชนใกล้เคียง คือ วัดกรอกยายชา วัดตากวน วัดโขดหิน

ประเพณี

ชุมชนหนองแตงเม ให้ความสำคัญในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีวันขึ้นปีใหม่, ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ, วันแรงงาน, วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ, ประเพณีลอยกระทง ประเพณีเผาข้าวหลามและทำบุญข้าวใหม่ เป็นการร่วมใจสร้างกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ประเพณีเหล่านี้ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สาธารณสุข

ชุมชนหนองแตงเม มีศูนย์สาธารณสุขเกาะกก ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนเกาะกก ชาวบ้านในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้ารับบริการได้ตามสะดวก

สนามกีฬา

ชุมชนหนองแตงเมมีลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายสำหรับ เด็กและผู้ใหญ่ อยู่ 2 แห่ง คือ ลานกิจกรรมที่ทำการชุมชนหนองแตงเม และ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พื้นที่วัดกรอกยายชา เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ออกกำลังกายยามว่าง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี เป็นที่พบปะสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ประปา การประปาในชุมชนใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนการเกษตรใช้จากแหล่งต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำบาดาลและน้ำจากคลองชลประทาน

ถนน ภายในชุมชนมีถนนคอนกรีตและถนนราดยางทั่วทั้งชุมชน ถนนสายหลักที่ชาวชุมชนใช้ในการสัญจรไปมา ได้แก่ ถนนตากวน-กรอกยายชา, ถนนเนินพระ 2 , ถนนคลองน้ำหู และถนนซอยแหลมพยอมเป็นต้น

การกำจัดขยะมูลฝอย มีรถจัดเก็บขยะของหน่วยงานเทศบาลเมืองมาบตาพุดดำเนินการนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ไปดำเนินการกำจัดตามขั้นตอน ส่วนขยะเน่าเสียจากครัวเรือน เช่นเศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้และขยะย่อยสลายได้อื่นๆ ชุมชนมีการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างจริงจังและจัดเก็บเองโดยนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น หมู เป้ด ไก่ ปลา ใช้ทำเป็นปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในแปลงเกษตรของชุมชน

การรักษาความปลอดภัย ชุมชนได้ทำการรับสมัครอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาประจำชุมชน มีสำนักงานอยู่ด่านในสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พื้นที่วัดกรอกยายชา  เพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน โดยจัดงบประมาณให้ในการบริหารจัดการ

เพลงประจำชุมชนหนองแตงเม

 

ข้อมูลอื่น ๆ

ชุมชนหนองแตงเม มีคณะกรรมการบริหารชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งจากคนในชุมชนจำนวน 9 คน และที่ปรึกษาชุมชนอีกจำนวน 4 คนมีหน้าที่บริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณและพัฒนาโครงการต่างๆ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชน การแก้ปัญหาขยะ ปัญหาโจรผู้ร้าย รวมถึงการเฝ้าระวังเหตุร้ายต่าง

 

QR Code website

 

อ้างอิงจาก: http://www.mtp.rmutt.ac.th