คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) ชุมชนหนองแตงเม ปี 2559 – 2563

นางสมไสว โรจนนิล

นางสมไสว โรจนนิล

ประธาน คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นางสมไสว โรจนนิล

ประธาน คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายบุญนาค ฉายารัตน์

นายบุญนาค ฉายารัตน์

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายบุญนาค ฉายารัตน์

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสมคิด แจ่มแจ้ง

นางสาวสมคิด แจ่มแจ้ง

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสมคิด แจ่มแจ้ง

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายเศรษฐ์ศิลป์ จันทวงษ์

นายเศรษฐ์ศิลป์ จันทวงษ์

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายเศรษฐ์ศิลป์ จันทวงษ์

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายวิสิทธิ์ ศรีสุทธิ์

นายวิสิทธิ์ ศรีสุทธิ์

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายวิสิทธิ์ ศรีสุทธิ์

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายกริช โรจนนิล

นายกริช โรจนนิล

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายกริช โรจนนิล

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายพิชัย สุขเจริญ

นายพิชัย สุขเจริญ

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายพิชัย สุขเจริญ

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายวิรัตน์ วงษ์เนิน

นายวิรัตน์ วงษ์เนิน

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายวิรัตน์ วงษ์เนิน

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

กรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

Close