โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2563

1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ชุมชนหนองแตงเม
2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ปี 2563 ชุมชนหนองแตงเม
3.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2563 ชุมชนหนองแตงเม
4.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ปี 2563 ชุมชนหนองแตงเม
5.โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 ชุมชนหนองแตงเม
6.โครงการแว่นตาเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองแตงเม
7.โครงการศึกษาดูงาน ปี 2563 ชุมชนหนองแตงเม
8.โครงการจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ชุมชนหนองแตงเม
9.โครงการแข่งขันเปตอง ครั้งที่ 5 ชุมชนหนองแตงเม
10.โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ปี 2563 ชุมชนหนองแตงเม
11.โครงการติดตั้งระบบไฟ และแสงสว่าง อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหนองแตงเม
12.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัว ชุมชนหนองแตงเม
13.โครงการจัดซื้อสุขาเคลื่อนที่ ชุมชนหนองแตงเม