รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวจำเรียง ประภัสสร

นางสาวจำเรียง ประภัสสร

ประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 085-0942981

นางสาวจำเรียง ประภัสสร

ประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

รองประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 089-6071764

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

รองประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางทองคำ ประสูติ

นางทองคำ ประสูติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 088-1913281

นางทองคำ ประสูติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นายประสิทธิ์ แสงจันทร์

นายประสิทธิ์ แสงจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 093-4608696

นายประสิทธิ์ แสงจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวนิตยา นามสนิท

นางสาวนิตยา นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 082-4702005

นางสาวนิตยา นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางวันเพ็ญ นามสนิท

นางวันเพ็ญ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 087-6152165

นางวันเพ็ญ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวรัตนา จาดบุญมี

นางสาวรัตนา จาดบุญมี

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 081-7316649

นางสาวรัตนา จาดบุญมี

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 081-6500377

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Close