รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวจำเรียง ประภัสสร

นางสาวจำเรียง ประภัสสร

ประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 085-0942981

นางสาวจำเรียง ประภัสสร

ประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

รองประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 089-6071764

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

รองประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางทองคำ ประสูติ

นางทองคำ ประสูติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 088-1913281

นางทองคำ ประสูติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวนิตยา นามสนิท

นางสาวนิตยา นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 082-4702005

นางสาวนิตยา นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางวันเพ็ญ นามสนิท

นางวันเพ็ญ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 087-6152165

นางวันเพ็ญ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวรัตนา จาดบุญมี

นางสาวรัตนา จาดบุญมี

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 081-7316649

นางสาวรัตนา จาดบุญมี

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 081-6500377

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางพิศมัย ทวีสุข

นางพิศมัย ทวีสุข

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางพิศมัย ทวีสุข

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

ว่าที่ร้อยตรีวันเพ็ญ พรมจันทร์

ว่าที่ร้อยตรีวันเพ็ญ พรมจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

ว่าที่ร้อยตรีวันเพ็ญ พรมจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสมจิตต์ ยกพล

นางสาวสมจิตต์ ยกพล

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสมจิตต์ ยกพล

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสุมาลี บุรุษชาติ

นางสาวสุมาลี บุรุษชาติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสุมาลี บุรุษชาติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวอารีย์ นามสนิท

นางสาวอารีย์ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวอารีย์ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสมไสว โรจนนิล

นางสมไสว โรจนนิล

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสมไสว โรจนนิล

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นายเติมศักดิ์ เติมผล

นายเติมศักดิ์ เติมผล

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นายเติมศักดิ์ เติมผล

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Close