คณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม ปี 2560 – ปัจจุบัน

นางสมไสว โรจนนิล

นางสมไสว โรจนนิล

ประธานชุมชนหนองแตงเม

โทร. 081-2904248

นางสมไสว โรจนนิล

ประธานชุมชนหนองแตงเม

นายบุญลือ พืชพันธุ์

นายบุญลือ พืชพันธุ์

รองประธานชุมชนหนองแตงเม

นายบุญลือ พืชพันธุ์

รองประธานชุมชนหนองแตงเม

นายอภิรัฐ วงศ์อยู่

นายอภิรัฐ วงศ์อยู่

เลขานุการชุมชนหนองแตงเม

นายอภิรัฐ วงศ์อยู่

เลขานุการชุมชนหนองแตงเม

นายดำรง เดชคุ้ม

นายดำรง เดชคุ้ม

กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกัน

โทร. 092-9253326

นายดำรง เดชคุ้ม

กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกัน

ว่าที่ร.ต.หญิงวันเพ็ญ พรมจันทร์

ว่าที่ร.ต.หญิงวันเพ็ญ พรมจันทร์

กรรมการฝ่ายการคลัง

ว่าที่ร.ต.หญิงวันเพ็ญ พรมจันทร์

กรรมการฝ่ายการคลัง

นางทองคำ ประสูติ

นางทองคำ ประสูติ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นางทองคำ ประสูติ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นายวิสิทธิ์ ศรีสุทธิ์

นายวิสิทธิ์ ศรีสุทธิ์

กรรมการฝ่ายพัฒนา

นายวิสิทธิ์ ศรีสุทธิ์

กรรมการฝ่ายพัฒนา

นายพิชัย สุขเจริญ

นายพิชัย สุขเจริญ

กรรมการฝ่ายศึกษา

นายพิชัย สุขเจริญ

กรรมการฝ่ายศึกษา

นายชลอ วงษ์เนิน

นายชลอ วงษ์เนิน

ที่ปรึกษา

นายชลอ วงษ์เนิน

ที่ปรึกษา

นายจำเหลาะ บำรุงพงษ์

นายจำเหลาะ บำรุงพงษ์

ที่ปรึกษา

นายจำเหลาะ บำรุงพงษ์

ที่ปรึกษา

นายหลั่น บำรุงพงษ์

นายหลั่น บำรุงพงษ์

ที่ปรึกษา

นายหลั่น บำรุงพงษ์

ที่ปรึกษา

Close