คณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม ปี 2564 – ปัจจุบัน

คุณสมไสว โรจนนิล

คุณสมไสว โรจนนิล

ประธานชุมชนหนองแตงเม

โทร. 081-2904248

คุณสมไสว โรจนนิล

ประธานชุมชนหนองแตงเม

คุณดำรง เดชคุ้ม

คุณดำรง เดชคุ้ม

โทร. 092-9253326

คุณดำรง เดชคุ้ม

คุณอนุชา ธรรมโสภณ

คุณอนุชา ธรรมโสภณ

เลขานุการ

คุณอนุชา ธรรมโสภณ

เลขานุการ

คุณสุวภัทร พรมจันทร์

คุณสุวภัทร พรมจันทร์

เหรัญญิก

คุณสุวภัทร พรมจันทร์

เหรัญญิก

คุณวิสิทธิ์ ศรีสุทธิ์

คุณวิสิทธิ์ ศรีสุทธิ์

กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกัน

คุณวิสิทธิ์ ศรีสุทธิ์

กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกัน

คุณจิรวัฒน์ พืชพันธุ์

คุณจิรวัฒน์ พืชพันธุ์

กรรมการฝ่ายพัฒนา

คุณจิรวัฒน์ พืชพันธุ์

กรรมการฝ่ายพัฒนา

คุณอภิชาติ เสริมธนกิจ

คุณอภิชาติ เสริมธนกิจ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

คุณอภิชาติ เสริมธนกิจ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

คุณสุมาลี บุรุษชาติ

คุณสุมาลี บุรุษชาติ

กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

คุณสุมาลี บุรุษชาติ

กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

คุณพิชัย สุขเจริญ

คุณพิชัย สุขเจริญ

กรรมการฝ่ายศึกษา

คุณพิชัย สุขเจริญ

กรรมการฝ่ายศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบ

ผังคณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม_2560

ผังคณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม_2564

 

Close