โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2560

1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560
2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560
3.โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560
4.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560
5.โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม ปี 2560
6.โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล และแข่งขันประจำปี 2560 ชุมชนหนองแตงเม
7.โครงการฝึกสอนการเล่นกีฬาเปตองให้ชุมชน และแข่งขันประจำปี 2560 ชุมชนหนองแตงเม
8.โครงการศึกษาดูงานชุมชนหนองแตงเม ณ.ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย “ปิยะชนก” จังหวัดนครปฐม
9.โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนหนองแตงเม ปี 2560
10.โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ปี 2560
11.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในชุมชนหนองแตงเม
12.โครงการส่งเสริมการปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ ชุมชนหนองแตงเม