โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฟุตบอล ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนโครงการ เป็น โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนสิ่งของบริโภค และอุปโภค ให้พี่น้องในชุมชนแทน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหนองแตงเม ที่ผ่านมา

You may also like

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2563

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามแผนกำหนดการเดิมใน วันที่ 15 เมษายน 2563