Archives for August 30, 2020

Daily Archives: August 30, 2020

ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการชุมชน

โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฟุตบอล ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนโครงการ ...
Read more 0
Close