Archives for August 2020

Monthly Archives: August 2020

ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการชุมชน

โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฟุตบอล ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนโครงการ ...
Read more 0
งานประเพณี ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2563

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามแผนกำหนดการเดิมใน วันที่ 15 ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ได้ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ตามแผนกำหนดการเดิมในปีนี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

กิจกรรมจิตอาสา-พัฒนา วันแม่ 2563

ชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และตัวแทนบริษัท ในเขตนิคมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ...
Read more 0
Close