รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวจำเรียง ประภัสสร

นางสาวจำเรียง ประภัสสร

ประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 085-0942981

นางสาวจำเรียง ประภัสสร

ประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวนิตยา นามสนิท

นางสาวนิตยา นามสนิท

รองประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 082-4702005

นางสาวนิตยา นามสนิท

รองประธาน อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 089-6071764

นางสาวสุวภัทร พรมจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นายประสิทธิ์ แสงจันทร์

นายประสิทธิ์ แสงจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 093-4608696

นายประสิทธิ์ แสงจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางทองคำ ประสูติ

นางทองคำ ประสูติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 088-1913281

นางทองคำ ประสูติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางวันเพ็ญ นามสนิท

นางวันเพ็ญ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 087-6152165

นางวันเพ็ญ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวรัตนา จาดบุญมี

นางสาวรัตนา จาดบุญมี

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 081-7316649

นางสาวรัตนา จาดบุญมี

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Tel. 081-6500377

นางไกล้รุ่ง แก่นสาร

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสุมาลี บุรุษชาติ

นางสาวสุมาลี บุรุษชาติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสุมาลี บุรุษชาติ

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวอารีย์ นามสนิท

นางสาวอารีย์ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวอารีย์ นามสนิท

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวพิศมัย ทวีสุข

นางสาวพิศมัย ทวีสุข

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวพิศมัย ทวีสุข

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

ว่าที่ ร.ต.วันเพ็ญ พรมจันทร์

ว่าที่ ร.ต.วันเพ็ญ พรมจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

ว่าที่ ร.ต.วันเพ็ญ พรมจันทร์

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสมจิตต์ ยกพล

นางสาวสมจิตต์ ยกพล

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

นางสาวสมจิตต์ ยกพล

อสม.ชุมชนหนองแตงเม

Close