คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) ชุมชนหนองแตงเม ปี 2563 – ปัจจุบัน

นายพิชัย สุขเจริญ

นายพิชัย สุขเจริญ

คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

นายพิชัย สุขเจริญ

คพรต.ชุมชนหนองแตงเม

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) ชุมชนหนองแตงเม ปี 2558-2563

Close