กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันพ่อแห่งชาติ 2564

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันพ่อแห่งชาติ 2564

ชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนภายในชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ อาหารและเครื่องดื่มพร้อมแรงงาน จากกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

https://www.facebook.com/watch/?v=231779675694993

You may also like

พีทีที แทงค์ฯ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า พุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา

พีทีที แทงค์ฯ จัดทำโครงการไฟแสงสว่างเพื่อชุมชน  โดยสนับสนุนงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า พุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ