Archives for June 2019

Monthly Archives: June 2019

ครุภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์

โครงการอบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางชุมชนได้ดำเนินการตามโครงการอบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตร ...
Read more 0
ครุภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

โครงการส่งเสริมไม้พาเลตแปรรูป ชุมชนหนองแตงเม

เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ...
Read more 0
พัฒนาชุมชน

โครงการปรับปรุงห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

ปีนี้ทางชุมชนหนองแตงเมได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนหนองแตงเม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่เข้ามาออกกำลังกายภายในสวนสุขภาพแห่งนี้ ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชุมชนหนองแตงเม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ...
Read more 0
Close