Archives for October 8, 2018

Daily Archives: October 8, 2018

ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมนา

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนหนองแตงเม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนหนองแตงเม จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ ...
Read more 0
Close